สรุปผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมฯ
งานอาคารสถานที่ฯ เผยแพร่สรุปการประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565:งานอาคารสถานที่:
file>1 การประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม   (56 Download)
Views:96 Like:0 DatePost:2023-03-20 19:25:47

ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมาของทางโรงเรียน
1  ประชาสัมพันธ์ DEEP แพลตฟอร์มทางด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ [post by: งานสารสนเทศ]  2023-11-27 10:49:45 (อ่าน 3 ครั้ง)
2  ประชาสัมพันธ์ Obec Content Center [post by: งานสารสนเทศ]  2023-11-27 10:46:40 (อ่าน 5 ครั้ง)
3  ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 [post by: งานจัดการเรียนการสอน]  2023-10-26 11:40:19 (อ่าน 30 ครั้ง)
4  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 [post by: งานวัดผลและประเมินผลฯ]  2023-10-09 14:33:15 (อ่าน 74 ครั้ง)
5  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2565 [post by: งานประกันคุณภาพการศึกษา]  2023-06-12 15:55:38 (อ่าน 53 ครั้ง)
6  การประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2566 [post by: งานประกันคุณภาพการศึกษา]  2023-06-12 15:54:18 (อ่าน 56 ครั้ง)
7  ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 [post by: งานจัดการเรียนการสอน]  2023-06-06 11:07:24 (อ่าน 62 ครั้ง)
8  สรุปผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมฯ [post by: งานอาคารสถานที่]  2023-03-20 19:25:47 (อ่าน 96 ครั้ง)
9  รายงานการนิเทษภายในฯ 2-2565 [post by: งานวิชาการ]  2023-03-17 08:42:01 (อ่าน 37 ครั้ง)
10  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ [post by: งานวิชาการ]  2023-03-16 12:10:05 (อ่าน 109 ครั้ง)

Developer by Mr.Sarawoot Chotsuwan